Xiamen

Xiamen

Address:
Room 301, Di Hao Building
820 Xia He Road
Xiamen 361005, China

Phone: +86-592-2278608
Fax: +86-592-2278609